V字型シャーシでメカを斜めに配置。重心が上になる

V字型シャーシでメカを斜めに配置。重心が上になる