「GUNDAM BASE YOKOHAMA 」を視察する本広氏

「GUNDAM BASE YOKOHAMA 」を視察する本広氏